KFENFIX
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2021

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้

Krungsri Asset Management Co., Ltd.


ระดับความเสี่ยง 4

ราคาเมื่อ 30 กรกฎาคม 2021 10.3655 บาท/หน่วย

ขนาดกองทุน 1,693,626,400 บาท

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

+0.08%

1 สัปดาห์

+1.46%

3 เดือน

+1.07%

6 เดือน

+2.73%

1 ปี

-

3 ปี (%ต่อปี)

-

5 ปี (%ต่อปี)

ดูกราฟย้อนหลัง


วันที่

ถึง

Top 10 Holdings

Assets in Top 10 Holdings 48.74%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 10.13%
Thailand (Kingdom Of) 1.2% 6.57%
Bank of Thailand 0.61% 5.22%
Bank of Thailand 5.06%
Bank of Thailand 4.44%
Eastern Polymer Group Public Company Limited 2.2% 4.05%
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 3.6% 3.59%
Ratchthani Leasing Public Company Limited 3% 3.46%
Global Power Synergy Pcl 2.86% 3.41%
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited 3.01% 2.81%

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน : Mid/Long Term Bond

นโยบายการลงทุน :

เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

 

2,000

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งแรก

2,000

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ
ครั้งถัดไป

2,000

มูลค่าขายขั้นต่ำ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ

14:30

เวลาปิดรับคำสั่งขาย

T+2

วันรับเงินค่าขายคืน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย :

ค่าธรรมเนียมการซื้อ
-
ค่าธรรมเนียมการขาย
-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า
-
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก
-
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.61% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์
0.03% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยลงทุน
-

*ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางบลจ.

กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนเพื่อความถูกต้อง