แผนการลงทุน : Jogging

ต้องการลงทุนจำนวน

*ลงทุนขั้นต่ำ 4,600 บาท

บาท

ลงทุนต่อเนื่อง/เดือน

*ลงทุนขั้นต่ำ 4,600 บาท

บาท

การลงทุนนี้เหมาะกับ

เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง เข้าใจความผันผวนของภาวะตลาด คาดหวังผลตอบแทนในระดับที่สูง

แบบจำลองมูลค่าเงินลงทุนของคุณจากวันนี้จนถึงอีก 10 ปี ข้างหน้า

ปัจจุบัน
อีก 10 ปี

*ผลตอบแทนที่คาดการณ์พิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ
ซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ และควรมีระยะเวลาลงทุน 3 ปี ขึ้นไป

ดูกราฟย้อนหลัง


วันที่

ถึง

-5.72%

3 เดือน

-15.69%

6 เดือน

-12.97%

1 ปี

1.38%

2 ปี(%ต่อปี)

-0.5%

3 ปี(%ต่อปี)

2.73%

ตั้งแต่ลงทุน(%ต่อปี)


ความผันผวน (ต่อปี):
10.86%
ผลขาดทุนสูงสุดใน 1 ปีที่ผ่านมา :
-18.46%

*ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์

Source : Bloomberg

สัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาค

23%

ทวีปอเมริกา

12%

ทวีปยุโรป

0%

ทวีปแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง

63%

ทวีปเอเชีย

Source : Bloomberg

คำเตือน

1. ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3. การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ

4. มูลค่าสินทรัพย์ในการลงทุนอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทำให้สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนวางแผนไว้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปรับสัดส่วน การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนในแต่ละขณะ

5. ผลตอบแทนที่คาดหวังข้างต้น ถูกพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ ซึ่งไม่ได้ยืนยันว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ และควรมีระยะเวลาลงทุน 3ปี ขึ้นไป